Student Services

ตรวจเช็คเกรด  มคอ. ฐานข้อมูล e-book  แห่งค้นคว้า  พระสอนศีลธรรม

พระสอนศีลธรรมดีเด่น ศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงราย

งานมอบรางวัลพระสอนศีลธรรมดีเด่น

จุดลงทะเบียน

จุดแสดงผลงาน

ผลงานรางวัลดีเด่น

แสดงนิทรรศการพระสอนศีลธรรม

ห้องเรียนเสมือน

ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะทำไปปรับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

การมอบรางวัลพระสอนศีลธรรมดีเด่น พระสอนศีลธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับ จำนวน ๑๕ รูปแบบ