Learn

สาขาที่เปิดสอน

Download

  •  

วิจัยการพัฒนาการเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับความร่วมมือระหว่าง ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นแนวทางการวิจัยพุทธนวัตกรรม พร้อมการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล กับการสอนยุค AI (Artificial Intelligence) ไหวไหมคุณครู
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สืบสานประเพณีล้านนา