slider
slider2
slider3
previous arrow
next arrow

รับสมัครศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คลิกที่นี่ https://central.mcu.ac.th/?p=9752
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)
วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พระมหาธีรวัฒน์ เสสปฺญโญ ผศ.,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และใบประกาศนียบัตร ให้กับ “พระวินยาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พระมหาธีรวัฒน์ เสสปฺญโญ ผศ.,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และใบประกาศนียบัตร ให้กับ “พระสงฆ์และเยาวชนเพื่อสุขภาวะชุมชนลุ่มน้ำโขง” ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิง และชุมชนลุ่มน้ำโขง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดงานโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

    ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัครนิสิต และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ สาขา ๑.สาขาพระพุทธศาสนา ๒.สาขามนุษย์ศาสตร์ ๓.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ สาขา ๑.สาขาพระพุทธศาสนา ๒.สาขาพัฒนาสังคม ใบประกาศนียบัตร จำนวน ๓ หลักสูตร ๑. หลักสูตรพุทธศิลปกรรม ๒.หลักสูตรการบริหารท้องถิ่น ๓.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ทีสนใจสามารถติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๒-๐๒๐-๔๒๐

  • กิจกรรม

    Active Learning Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมในการฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๖ รูป ได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๑๕ รูป และวิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก จำนวน ๑ รูป ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ยุคของการใช้เทคโนโลยี Smart Office อย่างเต็มตัวแล้ว ความหมายว่าอย่างไร และอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ออฟฟิศกลายมาเป็นออฟฟิศอัจฉริยะ Smart Office คือ ออฟฟิศที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่โดยรวมช่วยแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ทำงาน หรือลดขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีและเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการจะทำ Smart Office ให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องคำถึง ๓ ปัจจัย ดังนี้ ๑.People : พนักงานในองค์กรจะต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานใหม่ๆ เช่น Activity-based Working หรือ Agile Working เป็นต้น ๒.Place : พื้นที่ภายในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดผังภายในออฟฟิศให้สอดคล้องกับรูปแบบออฟฟิศที่เปลี่ยนไป อย่างเช่น Hybrid Office หรือ Satellite Office เป็นต้น ๓.echnology : เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในออฟฟิศทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ