slider
slider2
slider3
previous arrow
next arrow

รับสมัครศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
ใบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตร
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดงานโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

    ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัครนิสิต และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ สาขา ๑.สาขาพระพุทธศาสนา ๒.สาขามนุษย์ศาสตร์ ๓.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ สาขา ๑.สาขาพระพุทธศาสนา ๒.สาขาพัฒนาสังคม ใบประกาศนียบัตร จำนวน ๓ หลักสูตร ๑. หลักสูตรพุทธศิลปกรรม ๒.หลักสูตรการบริหารท้องถิ่น ๓.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ทีสนใจสามารถติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๒-๐๒๐-๔๒๐

  • กิจกรรม

    Active Learning Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมในการฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๖ รูป ได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๑๕ รูป และวิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก จำนวน ๑ รูป ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ๒๐ ก.พ.๒๕๖๖   เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ ๑ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ได้เปิดด่านพรมแดนเพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนทั้งฝั่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ประชาชน จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ข้ามพรมแดนมาพบปะกัน หลังจากที่ปิดด่านพรมแดนมานาน ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ โดยนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายอู่ มิ้น ไหน่ ผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก เป็นประธานในการเปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการ ผู้ประสงค์จะข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอร์ดดิ้งพาสได้ที่ว่าการ อ.แม่สาย หรือยื่นหนังสือเดินทาง ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงราย ที่ด่านพรมแดนได้ตามขั้นตอน แต่ต้องแนบเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ หรือผลตรวจแบบ ATK ด้วยสำหรับฝั่งไทยชาวเมียนมาสามารถข้ามมาได้ตามปกติ