ประวัติวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา  ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอกพระพุทธศาสนา ไปยังวัดพระแก้ว  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย และได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสมัยประชุม เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๔๗  โดยให้ชื่อว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย”ทำการเปิดเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗  เป็นต้นมา

ในปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๙ มีมติอนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ คณะสังคมศาสตร์  ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับการยกฐานะจากโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็น “วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่   ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  วิจัย  ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ  สามเณรและคฤหัสถ์  รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕   พระองค์ผู้ทรงสถาปนาตั้งแต่ต้น