หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพระพุทธศาสนา

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. รายละเอียดหลักสูตร

3.รับสมัครนิสิตใหม่