ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนแยก)
บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 052-020420, 083-0219600

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ดอยจำปี)
ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000