กิจกรรมอบรมพุทธศาสนพิธีกรรมและสาธยายพระไตรปิฎกในวันอัฏฐมีบูชา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับ วัดตอง จัดกิจกรรมอบรมพุทธศาสนพิธีกรรมและสาธยายพระไตรปิฎกวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดตอง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดยมี พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน

ดร.กรภพ สีสัน ป.ธ.9 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ