กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย