พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2566

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา มีหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย
1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
2.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
3.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค16
4.กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย
5.กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย
6.โรงเรียน้สนน้ำลัด
7.มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย
8.สมาคมศิษย์เก่า มจร.สาขาจังหวัดเชียงราย
9.องค์กรนิสิต

รูปเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rTAPMErb4bpV1kX1wTxv8fDnPsADatW2?fbclid=IwAR0RJbKpFSgo77t35PnGLZe-AI9VoUYWljpM4tDu3vVc-VcTl2cHcuBB9Xg