งานสลากภัต ปีที่10

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสลากภัต ปีที่ 10 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) โดยมีพระพุทธญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธาน มีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในปีนี้องค์กรนิสิตเป็นผู้ดำเนินการหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจาริกบุญพุทธสถานเมืองเชียงราย