ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรายงานตัวเข้ารับประทานปริญญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายงานตัวเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖