มอบเข็มเกียรติคุณ

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณแก่ จ่าสิบโทสมชาย มะรินทร์ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยจะเข้ารับเข็มเกียรติคุณในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา