สานสัมพันธ์น้องพี่ มจร เชียงราย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 องค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มจร เชียงราย มี 2 กิจกรรม คือ

1.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยได้รับเมตตาจากพระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานสงฆ์

2.กิจกรรมคืนสู่เหย้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดผ่านระบบออนไลน์ อ.พัสกร อุ่นกาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน ณ มูลนิธิ CCF เชียงราย