กีฬาบุคลากร มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าร่วมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ภายใต้ชื่อ มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์

เครดิตภาพ: มหาจุฬาฯลำพูน มจร.ลำพูน