เชิญฟังพระธรรมเศนาโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายขอเรียนเชิญพุทธศาสนกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดย ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรญฺญวาสีภิกขุ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย