ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่1/2567

ประกาศ “รายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน/(Portfolio) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ให้ผู้สอบผ่านเข้ามารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 5-10 มกราคม 2567)