ประมวลภาพโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2566

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2567 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย