กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องพระธรรมราชานุวัตร โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยในพิธีเปิดมีพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นประธานเปิด การนี้บุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน